Ministerstvo zdravotnictví

03.05.2016Lenka Peterová

Přestože máme jedny z nejlevnějších léků v Evropě, a to i díky vládou realizovanému snížení daně z přidané hodnoty na léky, pro seniory stále představují doplatky za ně velký zásah do jejich rozpočtu. K prioritám ministra zdravotnictví proto pat- ří i snaha minimalizovat doplatky za léky pro seniory nad 65 let.

K významným úspěchům stávajícího vedení ministerstva zdravotnictví jednoznačně patří ekonomická stabilizace nemocnic prostřednictvím změn úhradových vyhlášek. V roce 2015 navíc kraje získaly dotace v celkové výši 650 milionů korun určené na modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení. Současně došlo i ke zlepšení finančního ohodnocení zdravotnického personálu, kterému byly navýšeny mzdy v letech 2015 a 2016 o 5 procent.

K významným počinům patří přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění vycházející z programového prohlášení vlády. Zajišťuje státní dozor nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Ministerstvo dále usiluje o zavedení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce, proto připravilo novelu zákona, která navrhuje vázat vyměřovací základ za státní pojištěnce na všeobecný vyměřovací základ stanovený pro účely důchodového pojištění.

Ministerstvo připravilo zákon o veřejných neziskových nemocnicích. I přesto, že je součástí programového prohlášení vlády, nepodařilo se ho prozatím v rámci koalice prosadit.

Dlouhodobým úkolem ministra Němečka je pokračování v personální stabilizaci resortu, to znamená mimo jiné snížení odlivu lékařů a dalšího personálu do zahraničí. Jedním ze způsobů řešení je zjednodušení systému specializačního vzdělávání zdravotníků a dále zvyšování finančního ohodnocení zdravotnického personálu. Nedostatek lékařů zejména v odlehlých oblastech některých regionů je velkým problémem. Ministerstvo již začalo formou bonusů či grantů motivovat lékaře k udržení dobré dostupnosti lékařské péče.

Velkou výzvou pro ministerstvo je kromě pokračující modernizace přímo řízených nemocnic i prosazení protikuřáckého zákona, který aktuálně půjde do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Je to již několikátý pokus o ploš- ný zákaz kouření v restauračních zařízeních i přesto, že se jedná o běžný trend v západní Evropě. Opět to ale vypadá, že zákon bude zásadním způsobem omezen pozměňovacími návrhy poslanců.

MZD