Ministerstvo životního prostředí

03.05.2016Vít Céza

Je třeba říci, že se situace na ministerstvu pod vedením hnutí ANO postupně zlepšuje, bylo obnoveno jeho běžné fungování a zlepšily se přístupy k řadě důležitých témat. Celkově se zlepšil také přístup k podpoře úspor a obnovitelných zdrojů energie. Program „zelená úsporám“ by měl podle všeho bez problémů pokračovat až do roku 2021. V přípravě je též program „modrá úsporám“, který by měl být zaměřen na podporu adaptací proti suchu. Částečné prolomení limitů těžby hnědého uhlí na lomu Bílina lze chápat jako kompromisní, byť regionálně zhorší životní prostředí na severu Čech. Jednoznačně pozitivní je odmítnutí pokračování těžby na lomu ČSA. Vláda se chová spíše „projaderně“, což lze přes řadu negativ jaderné energetiky pochopit, neboť přednostní je snižování využívání uhlí. Navíc výrazný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v některých evropských zemích zatím nepřináší výrazné snížení emisí.

Mezi dosavadní úspěchy patří prosazení novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, bez kterého by hrozilo zastavení evropských dotací, a také prosazení novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která mimo jiné usnadní využití přírodě blízkých metod rekultivace území po těžbě a pozitivně tak reaguje mimo jiné na výsledky řady vědeckých týmů zabývajících se organismální kolonizací takovýchto lokalit. Velmi pozitivní je též uzákonění nové CHKO Brdy.

V dosavadním období zatím nedošlo k zá- sadnímu pochybení, nicméně existuje celá řada nevyřešených problémů. Za jeden z nejpalčivějších problémů považuji druhovou skladbu našich lesů. Nepřirozené smrkové (ale v řadě případů i borové) monokultury jsou stále příliš rozšířené, což negativně přispívá ke koloběhu vody a k odolnosti lesních porostů k jednotlivým disturbancím. Existuje problém s přirozenou obnovou lesních porostů a nedostatkem starého dřeva. Důležité je přijmout kvalitní lesní a myslivecký zákon, ale k tomu jsem zatím spíše skeptický. Jistý problém představují i „kotlíkové dotace“, které na jednu stranu podporují instalaci nových kotlů, jež zlepšují hoření a využití paliva, ale na druhou stranu umožňují spalovat i uhlí, které obsahuje značný obsah síry. Efektivním a systémovým řešením by mohl být zákaz spalování paliv s obsahem síry nad 0,5 % v neodsířených zdrojích a posilování ekonomické výhodnosti palivového dřeva. Závěrem zmiňuji dle mého názoru zásadní potřebu přijetí „antifosilního zákona“, který bude obsahovat konkrétní a závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech.

MZP