Nový zákon o dětské skupině

01.10.2014Lucie Válová

Starostové a radní obcí nejednou museli řešit otázku rodičů „kam s ním“ (rozuměj s „dítětem“). Je realitou, že míst v mateřských školách je málo, navíc jesle byly zrušené. V procesu schvalování je nyní zákon o tzv. dětské skupině: může pomoci vyřešit problémy zaměstnaných rodičů a ulehčit vedení obcí při vytváření míst v předškolních zařízení péče o děti?

Nejprve je nutno říci, že předškolní péče v různých formách již nyní v naší zemi existuje – provozují ji různé spolky, mateřská centra, soukromí poskytovatelé, chůvy apod. Rodiče již dnes tyto formy využívají, zejména pokud nedostanou své dítě do klasické školky. Bohužel, tato činnost nepodléhá žádné právní úpravě (což si rodiče mnohdy neuvědomují), nejsou právně definovány standardy péče (hygienické, technické, stavební) ani kvalifikace personálu apod. Návrh zákona o dětské skupině takový rámec nabízí. Dále se sluší uvést, že obdobný typ služby je běžně provozován ve starých státech EU. Nejde tedy o žádnou experimentální úpravu, ale o osvědčený model předškolní péče.

Návrh zákona hovoří o pravidelné péči o dítě do zahájení povinné školní docházky (tj. pro děti od 1–6 let věku) se zaměřením na zajištění bezpečnosti a potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností a dalších návyků. Poskytovatelem této služby budou zejména nestátní neziskové organizace (nejvíce spolky), dále zaměstnavatelé, malé obce a organizační složky státu.

Návrh zákona také ponechává úhradu nákladů za službu na rozhodnutí zřizovatele, upravuje vnitřní pravidla provozu vč. stravování a upravuje evidenci dětí. Podmínkou evidence dětské skupiny má být tzv. plán výchovy a péče. V dětské skupině nejde tedy výlučně o služby „hlídání či péče“. Musí zde být zároveň zavedena vzdělávací složka taková, aby každé dítě bylo adekvátně připraveno na nástup do první třídy, nezávisle na tom, zda přijde z dětské skupiny nebo z klasické školky.

Zřízení dětských skupin nelze vnímat jako alternativu k mateřským školám. Ty zůstávají páteří systému péče o předškolní děti. Předpokládá se, že v režimu dětské skupiny se budou pohybovat děti od 2–4 let, tj. jde spíše o nahrazení jeslí, které byly v České republice zrušeny. Navíc dětská skupina dokáže pružněji reagovat na aktuální demografický stav, aniž by při tom bránila rozvoji mateřinek. Neplatí ani argument, že zřízením možnosti tvorby dětských skupin dojde k faktické likvidaci mateřských škol. Dětská skupina bude hrazena z rozpočtu zřizovatele, kdežto mateřinky zřizované od počtu 12 dětí dostávají na svůj provoz dotaci ze státního rozpočtu.

Vznik dětské skupiny je také významným opatřením na podporu zaměstnanosti rodičů. V České republice se převážně jedná o ženy. Při srovnání s ostatními zeměmi EU má ČR nejnižší zaměstnanost žen s dětmi do 12 let věku a minimální zaměstnanost žen s dětmi do 3 let věku. Nezaměstnanost žen vede ke ztrátě jejich profesní kvalifikace (ženy pečují o děti ve svém nejproduktivnějším věku, tj. 29–40 let). Ztráta zaměstnání žen vede dále k deprivaci popř. až k ohrožení rodin s dětmi chudobou. Naopak vytvořením dětských skupin dojde navíc k vytvoření pracovních míst pro pečující osoby. Pokud by se rodiče malých dětí stali plátci daní a pojistného, došlo by k přínosu do veřejných rozpočtů. Zároveň by došlo ke snížení počtu příjemců dávek sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Přijetím zákona o dětské skupině umožníme právně ukotvit služby péče o děti v naší zemi a ještě tím rozšíříme možnosti této péče pro další rodiny. Tímto krokem přistoupíme ke zlepšení kvality a dostupnosti této služby. V neposlední řadě přispějeme ke sladění rodinného a pracovního života, což je strategický krok správným směrem.

Poznámka: Mladí sociální demokraté na své ústřední radě přijali usnesení na podporu dětských skupin.

Lucie Válová
předsedkyně MSD, kandidátka do zastupitelstva městské části Praha 6
Hlavní foto: www.mpsv.cz